สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง
นักวิจัย  
ญาณี ศรีมารุต/ยุวเรศ มลิลา/วีระพงษ์ วรประโยชน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ลูกชิ้นปลา หรือซูริมิ มีน้ำต้มเนื้อปลาซึ่งจัดเป็นของเสียที่ต้องกำจัดในแต่ละวันในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามโรงงานแปรรูปเนื้อปลาเห็นว่าน้ำดังกล่าวเป็นเพียงผลพลอยได้ ทำให้คุณภาพสี กลิ่น รสชาติของน้ำต้มเนื้อปลา/ลูกชิ้นแปรปรวนไปตามแต่ละล็อตการผลิต อีกทั้ง เชื้อจุลินทรีย์สามารถใช้สารอินทรีย์ในน้ำส่วนนี้ในการเจริญได้ ทำให้ต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องเย็นเพื่อลดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บและใช้พลังงานในการทำความเย็นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องรับต้นทุนเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นจากน้ำต้มเนื้อปลา/น้ำต้มลูกชิ้นปลา ที่สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง ลดพื้นที่การจัดเก็บ และมีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา กลุ่มลูกชิ้นปลา และซูริมิ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำซุปเข้มข้น สามารถนำไปเจือจางกับน้ำเพื่อใช้ประกอบอาหาร หรือนำไปใช้ปรุงอาหาร เพื่อเพิ่มกลิ่นรสให้กับอาหารกลุ่มแกงจืด
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น clean label (ไม่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องแสดงบนฉลาก)
• สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิปกติ ช่วยลดพื้นที่และพลังงานในการจัดเก็บเนื่องจากปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง"