การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บาซิลลัสที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งไทย
นักวิจัย  
นายสมภพ บุญพยุง และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งคุณภาพน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอมโมเนียและไนไตรท์มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis และ Bacillus velezensis ในระดับห้องปฏิบัติการ มีคุณสมบัติดังนี้ 1) ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในกุ้ง 2) ลดหรือกำจัดขยะไนโตรเจน 3) ลดหรือกำจัด organic wastes 4) มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ 5) ทนเกลือได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 40 ppt. เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์บาซิลลัสดังกล่าวในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทางคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการใช้งานจุลินทรีย์บาซิลลัสดังกล่าวในการกำจัดสารอนินทรีย์และควบคุมเชื้อวิบริโอก่อโรคในการเลี้ยงกุ้งขาวให้กับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ กลุ่มเกษตรกรผู้ทำประมงและผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงกุ้งของประเทศให้เพิ่มขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนหลายสายพันธุ์
• อาหารเลี้ยงจุลินทรีย์บาซิลลัสราคาถูกสามารถผลิตเซลล์ได้ในปริมาณสูง
• สูตรอาหาร Booster ราคาถูกและสามารถเพาะขยายเซลล์ได้
• กระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ
• กระบวนการผลิตเชื้อผงแห้ง
• ข้อมูลด้านความปลอดภัยของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกรมประมง
• ทีมวิจัยมีความพร้อมสำหรับให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บาซิลลัสที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งไทย"