การจัดการรวบรวมข้อมูล (Harvester Management) สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลเปิด
นักวิจัย  
นายมารุต บูรณรัช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 429934
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การให้บริการข้อมูลเปิดในระดับหน่วยงานได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ อย่างไรก็ตามเพื่อลดภาระของผู้ใช้งานที่จะต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากเว็บให้บริการข้อมูลเปิดของแต่ละหน่วยงาน ส่วนการจัดการรวบรวมข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รวบรวมชุดข้อมูลจากเว็บให้บริการข้อมูลเปิดของแต่ละหน่วยงานให้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเปิดในแบบจุดเดียวได้ (one-stop service) โดยส่วนต่อขยายการจัดการรวบรวมข้อมูล (Harvester Management) สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลเปิด ได้ออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ CKAN ให้มีความยืดหยุ่นในการติดตามและบริหารจัดการชุดข้อมูลเปิดที่รวบรวมได้ และรองรับการใช้งานของหน่วยงานให้บริการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเปิด (open data portal) ในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรือ ระดับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้จำนวนมาก จะทำให้สามารถบริหารจัดการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
o สามารถรวบรวมข้อมูลบัญชีข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลเมทาดาตาของชุดข้อมูลและไฟล์ทรัพยากรจากเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ CKAN Open-D ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานมาจัดเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายกลางได้ ตามรายการ URL ของเครื่องลูกข่ายที่ระบุในส่วนการตั้งค่าของระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ส่วนการตั้งค่าของระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขของการคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะรวบรวม ได้แก่ ตามกลุ่มชุดข้อมูล องค์กร และ คำสำคัญของชื่อชุดข้อมูล เป็นต้น
o สามารถกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากเครื่องลูกข่าย
o สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการเผยแพร่ของแต่ละชุดข้อมูลได้หลายระดับตามที่กำหนด โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลให้ปรากฏและเข้าถึงได้ในทันที โดยการปรับเปลี่ยนสถานะการเผยแพร่ของแต่ละชุดข้อมูลสามารถทำได้โดยผ่าน API
o สามารถตรวจสอบความไม่สอดคล้องของชุดข้อมูล กรณีที่แหล่งต้นทาง (harvest source) มีการลบชุดข้อมูล เมื่อถึงรอบการรวบรวมข้อมูล (harvest) ใหม่
o มีรายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลแต่ละรอบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตาม (monitor) และตรวจสอบปัญหาการรวบรวมข้อมูลไม่สำเร็จและดำเนินการแก้ไขต่อไปได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการรวบรวมข้อมูล (Harvester Management) สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลเปิด"