อุปกรณ์ผลิตลมร้อนด้วยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
นักวิจัย  
อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403000133 ยื่นคำขอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่ามีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร ทั้งพืชไร่และพืชสวน ซึ่งในแต่ละปีมีผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ ยางพารา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อบแห้งจากการประมง ที่ออกสู่ท้องตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงนับได้ว่าการเกษตรทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆ
จากข้อมูลที่นำเสนอมาข้างต้นพบว่า ผลไม้ ยางพารา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อบแห้งจากการประมง เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในด้านการแปรรูป ซึ่งการแปรรูป ในปัจจุบันส่วนมากจะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ขึ้นกับสภาพลมฟ้าอากาศ หรือใช้ความร้อนจากขดลวด
ความร้อนที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หรือบ้างก็ใช้ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผลิตลมร้อน โดยอาศัยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเป็นแหล่งสร้างความร้อน โดยข้อดีของเตานี้คือใช้เป็นเชื้อเพลิงจากชีวมวลที่มาจากสิ่งที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตลมร้อน โดยอาศัยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
เป็นแหล่งสร้างความร้อน จากนั้นนำความร้อนที่ได้จากเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงมาถ่ายเทให้กับลมสะอาด โดยอาศัยชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกติดครีบช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งลมร้อนที่ได้จะเป็นลมสะอาดที่สามารถนำไปใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การอบยางพารา การอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การอบกุ้งแห้ง เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ผลิตลมร้อนด้วยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิง"