แพลตฟอร์มแผนที่ประชากรเชิงการคำนวณ (CpopMap)
นักวิจัย  
นายชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 424487
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบ CPopMap เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ที่สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูล จัดอันดับกลุ่มข้อมูล และ แสดงผลการจัดกลุ่มข้อมูลตามเงื่อนไขลักษณะของประชากรที่กำหนด ซึ่งระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายระดับการปกครอง เช่น ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับตำบล โดยการแสดงผลจะสามารถแสดงผลบนแผนที่ประเทศไทยได้ โดย CPopMap นั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์หากลุ่มประชากรไทยในพื้นที่ ต่าง ๆ เพื่อหากลุ่มประชากรที่มีความยากจนในปัญหาที่เหมือน ๆ กัน และ จัดอันดับพื้นที่ยากจนเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ CPopMap มีความสามารถในการคำนวน index ความยากจนชื่อ Multidimensional Poverty Index (MPI) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ CPopMap ยังสามารถจัดกลุ่มข้อมูลประชากรประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกเหนือจากเรื่องประชากรยากจน โดย เงื่อนไขคือ ข้อมูลประชากรต้องมี column บอกลักษณะประชากรเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นเทคโนโลยี CPopMap
• สามารถแบ่งข้อมูลประชากรได้ 3 ระดับ ตาม ระดับการปกครอง เช่น จังหวัด อำเภอ ตำบล ผ่าน API
• สามารถเจาะจงเงื่อนไขเฉพาะในการเลือกกลุ่มประชากรมาแบ่งข้อมูล
• สามารถเลือก features ของประชากรและปรับ weight ความสำคัญเพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูล
• สามารถ ranking กลุ่มประชากรหลังแบ่งกลุ่มข้อมูลตาม index ที่กำหนด เช่น index ของ รายได้ หรือ MPI
• สามารถคำนวณ Multidimensional Poverty Index (MPI) ของแต่ละกลุ่มประชากรได้
การประยุกต์ใช้งาน
• แบ่งข้อมูลประชากรตามระดับความรุนแรงของความยากจน หรือ รายได้ หรือ สมบัติอื่น ๆ บนแผนที่
• จัดอันดับกลุ่มประชากรตามความยากจน หรือ รายได้ เพื่อลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา
• แสดงพื้นที่ ๆ มีกลุ่มของปัญหาแบบเดียวกัน เช่น จังหวัด ขาดการศึกษา หรือ ขาดระบบสาธารณสุขเหมือนกัน ให้อยู่กลุ่มสีเดียวกันบนแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการปัญหา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แพลตฟอร์มแผนที่ประชากรเชิงการคำนวณ (CpopMap)"