นวัตกรรมปุ๋ยน้ำแขวนลอยสำหรับการให้ปุ๋ยทางใบ (Foliar fertilizer)
นักวิจัย  
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 21560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเกล็ดโดยทั่วไปในท้องตลาดมีข้อจำกัดในเรื่องค่าการละลายในน้ำ รวมถึงความเข้ากันได้ของสูตรปุ๋ย
ปุ๋ยน้ำแขวนลอย เป็นอนุภาคขนาดเล็กของแหล่งธาตุอาหารพืชที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นการรวมข้อดีของปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเกล็ด ที่ทำให้เก็บไว้ใช้ได้ยาวนาน
1. ลดการเกิดผลึกใหญ่และตกตะกอน ทำให้ปุ๋ยน้ำมีเสถียรภาพ
2. ลดการเกิด hydrolysis ที่ทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ของยูเรีย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะพืชสามารถดูดธาตุอาหารทางใบได้มากกว่าและเร็วกว่าการดูดทางรากต้นไม้ จึงใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้เร็ว
2. สามารถผสมกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลงและควบคุมวัชพืชได้เป็นการประหยัดแรงงาน
3. สามารถใช้งานเข้ากับ smart technology ได้อย่างสะดวก เช่น drone spraying
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมปุ๋ยน้ำแขวนลอยสำหรับการให้ปุ๋ยทางใบ (Foliar fertilizer)"