เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแบบแท่ง
นักวิจัย  
อาจารย์ชาญชัย พลตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401006672 ยื่นคำขอวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการแปรรูปทุเรียนมีความจำเป็นต่อกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบแบบแท่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดใหม่ของกลุ่มเกษตรกรในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งทุเรียนแบบแท่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในกระบวนการแปรรูปทุเรียนแบบแท่งของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะขั้นตอนการหั่นเนื้อทุเรียนให้เป็นแท่งนั้นยังใช้วิธีการหั่นด้วยมือ คือใช้มีดกับเขียง เป็นอุปกรณ์ในการหั่น ส่งผลให้ขั้นตอนนี้มีความล่าช้า อีกทั้งเครื่องหั่นผลไม้ให้มีรูปทรงแท่งในท้องตลาด ได้แก่ เครื่องหั่นมันฝรั่งแท่ง ไม่สามารถนำมาหั่นเนื้อทุเรียนให้เป็นแท่งตามที่ต้องการได้ จากการนำเนื้อทุเรียนมาทดสอบหั่น เนื่องจากคุณสมบัติของเนื้อทุเรียน และองค์ประกอบของเครื่องไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแท่งขึ้น เพื่อให้สามารถหั่นเนื้อทุเรียนแบบแท่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบแบบแท่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบแบบแท่ง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแปรรูปทอดกรอบ เป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแปรรูปทอดกรอบ ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปแบบแท่งอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแบบแท่ง"