หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม
นักวิจัย  
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ  
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12479
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความบกพร่องในด้านการปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนหรือการกระตุ้นพัฒนาการทำไม่ได้ง่ายนัก และจากจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่สอดรับกับจำนวนของนักบำบัดหรือครูด้านการศึกษาพิเศษ ทำให้เด็กเหล่านี้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองเองก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเหล่านี้ ทำให้ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านความเครียดและไม่สามารถให้การกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู พ่อแม่หรือนักบำบัดในการจัดกิจกรรมบำบัดให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในที่ต่างๆทั้งบ้าน โรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆ ได้บ่อยตามต้องการ ช่วยลดภาระในการจัดเตรียมเนื้อหาการสอน รวมถึงหุ่นยนต์สามารถบันทึกวิดีโอการสอนเพื่อใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กที่เรียนร่วมกับหุ่นยนต์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้มีบทเรียนให้เลือกในด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ทักษะชีวิต รวมถึงการฝึกความเข้าใจทางภาษา ไม่น้อยกว่า 30 บทเรียน
2. หุ่นยนต์สามารถตั้งค่าการทำงานให้ทำงานได้ด้วยตนเองหรือผ่านการควบคุมระยะไกล
3. สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพหรือวิดีโอที่บันทึกจากหุ่นยนต์
4. มีหน้าจอขนาดใหญ่ทำให้สามารถจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม หรือนำไปใช้ในการพัฒนาให้รองรับกับกลุ่มผู้สูงอายุได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-849-6056-7
Email int.mahidol@gmail.com
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม"