ชุดทดลองเพื่อการศึกษา Digital Communications Lab Kit
นักวิจัย  
รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ
รศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001694 ยื่นคำขอวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชุดทดลองนี้ได้รับแรงจูงใจมากจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ระบบสื่อสารแบบดิจิตอลในสถานศึกษา เพราะยังไม่มีผู้ผลิตได้ดีพอในประเทศ และการนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจจำนวนมากเรียนรู้ความรู้ทางด้านนี้ด้วยตำรา และโปรแกรมจำลองผลการทดลอง แต่ไม่มีโอกาสได้ทดลองในระบบจริงๆ ซึ่งส่งผลทำให้นักศึกษาขาดความมั่นใจในการเรียนรู้ แต่ถ้านักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจด้านนี้สามารถได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่เป็นระบบจริงๆ จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมฝีมือของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• Real-time and Interactive Input / Output Control
• Signal Generator: Sinusoidal, Rectangular, Triangular Signals
• Basic Filter: Lowpass Filter and Matched Filter
• Baseband Modulations: PPM, PAM, PWM
• Passband Modulations: ASK, FSK, PSK, QPSK
• Multiple Access: TDMA, FDMA, CDMA
• Error Correction: Parity Check, Hamming Code
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณ สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์
โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2620
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดลองเพื่อการศึกษา Digital Communications Lab Kit"