ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพ
นักวิจัย  
ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสมุนไพรยังขาด facility ที่จะช่วยผลักดันให้การผลิตสารสกัดมีคุณภาพมาตรฐานสากล และสามารถขยายขนาดการผลิต (Scale Up) ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและส่งออกไปยังตลาดโลกได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพรเป็นส่วนประกอบฟังก์ชันเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ดังนั้น เทคโนโลยีการสกัดความเร็วสูง (Hi-speed extractor) ขนาด Pilot scale สกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย เพื่อให้ได้ functional ingredients ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ใช้เวลาในการสกัดสั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่แปลกใหม่ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศและผลักดันให้เกิด “Hub of Thai Herbal Extract” ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางการตลาดสมุนไพรให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1) การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรด้วยเครื่องสกัดความเร็วสูง (Hi-speed extractor) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็น Eco-friendly technology
2) ได้สารสกัดที่มีเข้มข้นสูง กล่าวคือ ได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง
3) สามารถสกัดได้เร็วกว่าวิธีการสกัดแบบดั่งเดิม 6-12 เท่า (ใช้เวลาการสกัดสั้น)
4) ประหยัดพลังงานมากกว่า 12.5 เท่า
5) ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนัวตกรรมเชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 081-883-2696
Email tlo.mjubi@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพ"