คอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอย และกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
อาจารย์ปัณณปภณ ใจฉกรรจ์
อาจารย์ธันยพร ศรีมหาเอก
อาจารย์พิจักษณ์ ปคุณวานิช
นางสาวชนินาถ เฟื่องรอด
นายศราวุธ จันทรโท
นางสาวเกษกนก บุญธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2303003709 ยื่นคำขอวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
คอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอย และกรรมวิธีการผลิต ตามการประดิษฐ์นี้จึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมบูชาจากใบว่านกาบหอย สำหรับเพิ่มคุณประโยชน์ว่านกาบหอยในคอมบูชา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งคอมบูชาจากใบว่านกาบหอยสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยว่านกาบหอยเป็นพืชที่หาได้ทั่วไป มีราคาถูก และมีโอกาสในการสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอย สำหรับเพิ่มคุณประโยชน์ว่านกาบหอยในคอมบูชา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์นวัตกิจ
โทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3205
Email innobiz@cdti.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "คอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอย และกรรมวิธีการผลิต"