เทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ
นักวิจัย  
นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์
นางสาวนพมาศ สะพู
นางสาวสุลาวดี เขียวชม
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดสุขาภิบาลและคุณภาพของน้ำแสดงถึงความเสี่ยงของน้ำต่อความปลอดภัยในการบริโภคและประสิทธิภาพการผลิต ผลการทดสอบสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่โดยทั่วไปการตรวจนับจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถและความชำนาญด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยา และต้องทำในห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีเครื่องมือไม่พร้อม อีกทั้งต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมีราคาแพงในปริมาณมาก หรือหากจะมีการนำชุดทดสอบแบบรวดเร็วมาใช้จะต้องลงทุนสูง เนื่องจากชุดทดสอบเหล่านี้มีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจนับโคลิฟอร์มในน้ำ ที่ใช้ง่าย สะดวก และมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจเทียบเท่ากับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีห้องปฏิบัติการหรือในงานภาคสนาม ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการผลิตกระดาษทดสอบเคลือบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะกับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและเชื้อ อี. โคไล ในน้ำอุปโภคและบริโภค เหมาะสำหรับการทดสอบน้ำตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถอ่านผลได้เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะแสดงผลเป็นโคโลนีแบคทีเรียโคลิฟอร์มเป็นจุดสีชมพูปนแดง และโคโลนีเชื้อ อี. โคไล ให้ผลเป็นจุดสีม่วงบนกระดาษ ใช้งานง่าย สะดวก ให้ผลที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปประกอบเป็นชุดทดสอบภาคสนามได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์
โทรศัพท์ 0 2201 7197
Email supannee@dss.go.th
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ"