ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนกราฟีนแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับงานเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
นักวิจัย  
ดร. จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์
นางสาววิชญาพร คำสงฆ์
นางสาวภาติยา ภาสกนธ์
นายวิศรุต พริ้มพราย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301001835 ยื่นคำขอวันที่ 4 เมษายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าเป็นเซนเซอร์ที่ได้รับความสนใจสำหรับการวิเคราะห์สารทางเคมีและชีวภาพ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นที่สำคัญคือ ความไวสูง เชื่อถือได้ และมีความถูกต้องสูง แต่ยังคงความรวดเร็วของการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามเมื่อมองถึงการพัฒนาเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในระยะยาว จำเป็นต้องสามารถผลิตขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าที่ผลิตได้เองภายในประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดตรวจทั้งด้านเคมีและชีวภาพ อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขั้วไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย โดยทีมวิจัยได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุสองมิติที่มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความไวให้ตรวจวัดได้แม้มีปริมาณน้อย กรรมวิธีการผลิตขั้วไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน ทำให้สามารถผลิตซ้ำได้ ขนาดขั้วไฟฟ้าเล็กลง และราคาถูก นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพและรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจในประเทศแบบครบวงจรได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนกราฟีนแบบใช้แล้วทิ้ง
กำลังการผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน
มีความแม่นยำในลอตการผลิต (% RSD = 6.0, n = 60)
ค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่าขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเดิมประมาณ 2 เท่า
ใช้ปริมาณสารตรวจวิเคราะห์ประมาณ 40-80 ไมโครลิตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนกราฟีนแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับงานเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า"