บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค
นักวิจัย  
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์

สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801003029 ยื่นคำขอวันที่ 13 มิถุนายน 2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยทั่วไปโดยทั่วไป เช่น พอลิแอนไฮไดรด์ พอลิเอไมด์ (polyamide เป็นต้น แต่เนื่องจากพลาสติกสังเคราะห์เหล่านี้มีราคาสูงและย่อยสลายยาก การเลือกใช้พอลิเมอร์ (polymer) จากธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกโดยทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลัง และหรือแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซนสำหรับห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค สามารถผลิตได้จากการใช้อัตราส่วนของแป้งแต่ละชนิด การทำให้แป้งสุก การนำมาผสมซอร์บิทอลและไคโตแซน และกรรมวิธีการทำแห้งของนำไปห่อทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค ก่อนนำไปห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค และหรือการจำหน่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
Email kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค"