ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ
นักวิจัย  
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมทำให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นขยะจำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการนำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์หรือสตาร์ชเมล็ดเงาะ กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดเงาะ ทำโดยการสกัดแยกน้ำมันและไขมันด้วยเทคนิค Supercritical carbon dioxide extraction (SCE) ในสภาวะที่เหมาะสม และสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดเงาะที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 2.0-3.0 โปรตีนร้อยละ 0.90 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 90 ผลผลิตร้อยละ75 สตาร์ชเมล็ดเงาะมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ ที่ 90-95 oC สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแคลอรี่ต่ำ ทดแทนน้ำมันในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดไขมันต่ำในอัตราส่วนทดแทนร้อยละ 50 ซึ่งมีปริมาณค่าพลังงานอาหารต่ำกว่าสูตรปกติร้อยละ 30 ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 70
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์ 02577 9300
Email jiraw_wat@tistr.or.th
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ"