ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล
นักวิจัย  
ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001634 ยื่นคำขอวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
นิกเกิลในน้ำจะอยู่ในรูปไอออน (Ni(II)) เมื่อนิกเกิลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะทำให้เป็นไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะการหายใจล้มเหลว การสัมผัสนิกเกิลที่ผิวหนัง อาจทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบเป็นผื่นสัมผัส หรือเป็นผื่นแพ้ในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยที่แพ้จะเกิดผื่นได้แม้สัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กน้อย ผู้ที่ดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนนิกเกิล อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง และท้องเสีย มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในโพรงจมูก และที่ปอดเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนงานที่รับสัมผัสนิกเกิล

โดยทั่วไปการตรวจหาไอออนของนิกเกิลจะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่มีข้อจำกัด เช่น เครื่องมือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและไม่สามารถใช้ในภาคสนามได้ดังนั้นห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination) ที่มีต้นทุนต่ำเหมาะกับการตรวจวัดน้ำที่เป็นน้ำเสียหลังบำบัดก่อนปล่อยทิ้งซึ่งได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเมื่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination) ต้นทุนต่ำ ทดสอบได้ง่ายใช้สำหรับทดสอบไอออนนิกเกิลในน้ำ เหมาะกับน้ำที่มีความเข้มข้นของไอออนนิกเกิลในช่วง 0.5-5 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบทำโดยเติมสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเป็นอนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวที่มีสีชมพูแดง จากนั้นกรองอนุภาคดังกล่าวผ่านชุดกรอง สีที่ปรากฏบนกระดาษกรองเมื่อนำมาเทียบแผนภูมิสีจะใช้บอกความเข้มข้นของไอออนนิกเกิลได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล"