เครื่องโรยเมล็ดข้าว
นักวิจัย  
นางมัทนี สงวนเสริมศรี
นางรัตนา การุญบุญญานันท์
นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9111 เรื่อง เครื่องโรยเมล็ดข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การทำนาแบบนาหว่านน้ำตมที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกันนั้น จะพบปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมาก ถึง 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ที่สูง รวมทั้งต้นข้าวที่ขึ้นหนาแน่นเกินไปและไม่เป็นระเบียบส่งผลให้การเจริญเติบโตและการแตกกอไม่เต็มที่ และง่ายต่อการระบาดของโรคและศัตรูพืช รวมถึงปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช (ข้าวดีด ข้าวเด้ง) ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควร เกิดเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนมาทำนาดำแทนนาหว่าน แต่การทำนาดำต้องใช้แรงงานมาก เนื่องจากต้องทำการเพาะกล้าก่อน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และเครื่องดำนาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก็มีราคาสูง และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการใช้งาน ช่วงที่ผ่านมาจึงได้เริ่มมีการนำเข้าเครื่องหยอดหรือโรยข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้เป็นแถว แต่จากการศึกษาเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศบางรุ่นพบปัญหาเมล็ดข้าวเสียหายจากกลไกการโรยส่งผลให้เมล็ดข้าวที่ผ่านเครื่องโรยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ และไม่สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวของการโรยได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องโรยเมล็ดข้าวนี้จะใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลัง สามารถโรยเมล็ดเป็นแถวได้ครั้งละ 8 แถว สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างกอประมาณ 5 เซนติเมตร และสามารถปรับอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ได้ตามต้องการ พร้อมชุดกลไกตัด-ต่อกำลัง ช่วยให้หยุดการโรยได้สะดวก โดยถังบรรจุเมล็ดออกแบบให้มีช่องใส ช่วยให้สังเกตระดับของเมล็ดข้าวที่เหลือในถังได้สะดวก นอกจากนี้ยังออกแบบให้สามารถพับเก็บด้านข้างได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายได้สะดวก สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงเหลือเพียง 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของอัตราปกติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
โทรศัพท์ 055-964218
โทรศัพท์มือถือ 086-933-9962
Email mathanees@yahoo.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องโรยเมล็ดข้าว"