เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
นักวิจัย  
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 8374 เรื่อง เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการติดตั้งมีความยุ่งยาก และในระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น ต้องการความเร็วของรอบการหมุนของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับแกนเพลาของใบกังหันค่อนข้างสูง โดยความเร็วของรอบการหมุนที่สูงนี้ก็ต้องการระดับความ แตกต่างของระดับน้ำที่มากขึ้นด้วย ซึ่งพื้นที่ที่มีระดับความแตกต่างของระดับน้ำที่มากนั้นหาได้ยาก เรา สามารถทำให้เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสามารถท้างานได้โดยเพิ่มความเร็วรอบการหมุนให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการใช้ใบกังหันสองใบหมุนสวนทางกันเพื่อเพิ่มความเร็วรอบให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกันประกอบด้วยระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ของ น้ำให้เป็นพลังงานกลระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ละระบบจะท้างานร่วมกันโดยระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ของน้ำให้เป็นพลังงานกลทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากน้ำที่มีพลังงานศักย์โดยมีความแตกต่างของความสูงของระดับน้ำให้พลังงานจลน์จากน้ำพุ่งกระทบลูกถ้วยกังหันทำให้เกิดพลังงานกลเกิดขึ้นซึ่งพลังงานกลที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยังระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแกนเพลาของตัวใบ กังหันน้ำและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาโดยมีแปรงถ่านท้าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่เครื่อง กำเนิดผลิตได้ เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
โทรศัพท์ 055-963193
Email renewaboy@gmail.com
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน"