ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
นักวิจัย  
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5136 เรื่อง ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การวิเคราะห์หาปริมาณสารพาราควอทโดยทั่วไปนั้นต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือมีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูงไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ตรวจสอบหาปริมาณสารพาราควอทตกค้างในสิ่งแวดล้อมในระดับเบื้องต้นแบบคัดกรองและรวดเร็วได้ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบสีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาได้ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วสามารถทราบปริมาณที่ปนเปื้อนโดยอ่านค่าจากแถบสีมาตรฐานและนำไปใช้ตรวจวัดในภาคสนามได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐานประกอบด้วยสารทดสอบ 3 ชนิด แถบสีมาตรฐานสำหรับเทียบหาปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบคู่มือการใช้ชุดทดสอบและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะบุคคลสามารถนำไปใช้ทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทตกค้างในระดับต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบได้มากมีความถูกต้องแม่นยำในการหาปริมาณสารพาราควอทในตัวอย่างน้ำ ผัก และเมล็ดธัญพืช สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างได้ 480 ถึง 510 ตัวอย่าง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวิภารัตน์ เชื้อชวด ขัยสิทธิ์
โทรศัพท์ 055-963427
โทรศัพท์มือถือ 081-4746105
Email wipharatc@nu.ac.th
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน"