การลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์
นักวิจัย  
อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา  
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000914 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตผ่านรหัสบนมือถือที่สามารถรันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสโดยใช้รหัสคิวอาร์ร่วมกับใบคัมบังเพื่อใช้ติดตามและสื่อสารข้อมูลผ่านระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบนี้ใช้งานจริงกับโรงงานกรณีศึกษาซึ่งมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 8 กระบวนการ ได้แก่ 1) วางแผนการผลิต 2) ตรวจสอบวัตถุดิบ 3) ผลิตสินค้า 4) ทำการจัดเก็บ 5) ควบคุมคุณภาพ 6) คลังสินค้า 7) เตรียมสินค้าพร้อมขนส่ง และ 8) จัดส่งให้ลูกค้า แต่ละฝ่ายสามารถติดตามการดำเนินงานได้ด้วยเวลาจริงโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏในใบคัมบังผ่านแอปพลิเคชั่นและส่งข้อมูลไร้สาย เช่น Wifi 3G หรือ 4G ไปยังระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ฝ่ายจัดส่งให้กับลูกค้าจะมีความพิเศษกว่าทุกฝ่ายเนื่องจากมีพิกัดบอกสถานที่จัดส่งของลูกค้าและสามารถแสดงแผนที่จัดส่ง คำนวณระยะทางและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านการประหยัดพลังงาน จากการทดสอบระบบกับโรงงานกรณีศึกษาพบว่าระบบสามารถลดความสูญเปล่าได้ 100% และสามารถติดตามกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการด้วยเวลาจริง ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของระบบร่วมกับพนักงานในโรงงานพบว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นและลดปัญหาการสูญหายของเอกสารได้อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตผ่านรหัสสามารถลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเกิดจากการติดตามกระบวนการผลิตโดยประยุกต์แนวคิดแบบคัมบังร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามกระบวนการผลิตแบบเวลาจริง ทดแทนการใช้ระบบเดิมคือการเดินเอกสารไปยังแต่ละกระบวนการด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดเวลานำส่งข้อมูล ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าที่เป็นกิจกรรมไม่เพิ่มมูลค่าให้กับโรงงาน โดยหลังจากการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิต 100%
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1787-8
โทรศัพท์มือถือ 086-5396295
Email chaiyanc@uru.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์"