นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก
นักวิจัย  
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและยังมีไร่นาสวนผสมต่างๆ อีกมากมายซึ่งการปลูกข้าวนั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับไร่นาของชุมชน โดยปุ๋ยที่ใส่จะต้องมีการผสมผสานกัน เช่น ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยคอก หรือบางครั้งอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีบางครั้ง จึงต้องการผสมให้เข้ากัน แต่ในปัจจุบันการผสมปุ๋ยของชุมชนนั้นผสมด้วยมือหรืออุปกรณ์ท้องถิ่นจึงทำให้การผสมผสานของปุ๋ยไม่เข้ากันทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของไร่นา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิต และเพิ่มศักยภาพของชุมชนฐานรากในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวของชุมชน และยกมาตรฐานการลิตของชุมชนให้สูงขึ้น
ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยหมักขึ้นโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อที่จะพัฒนาในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก ด้านการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชีพของชุมชนได้อย่างแท้จริง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเครื่องผสมปุ๋ยหมักที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากกลุ่มเกษตรกร มีกำลังการผลิตมากกว่า 55 กิโลกรัมของน้ำหนักของมวลหยาบรวม/ครั้ง และให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่ผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีมาก มีลักษณะร่วนซุยมาก สามารถนำออกจากถังง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
โทรศัพท์มือถือ 081-7276735
Email inchgun@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก"