แผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
นักวิจัย  
ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000995 เรื่อง แผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นร่างแห 3 มิติที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน้ำในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปไฮโดรเจลจะถูกขึ้นรูปจากวัสดุตั้งต้นจำพวกพอลิเมอร์ให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลเข้าด้วยกัน ซึ่งโครงสร้างร่างแหที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุล หรือการเชื่อมติดด้วยพันธะทางเคมีซึ่งจะเป็นโครงสร้าง 3 มิติที่แข็งแรงและคงสภาพได้ดี การเชื่อมขวางด้วยพันธะทางเคมีนี้สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้โดยการใช้สารเคมีหรือการฉายรังสี ซึ่งกระบวนการฉายรังสีมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ระหว่างการใช้งาน
สมบัติการดูดซับและกักเก็บน้ำในโครงสร้างที่ดีของไฮโดรเจลนั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายทั้งทางการแพทย์และการเกษตร สำหรับด้านการเกษตรมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำแบบยิ่งยวดเพื่อคงสภาพความชุ่มชื้นในดินให้แก่พืชในบริเวณการเพาะปลูกที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ส่วนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลสำหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดพืช ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยีแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนในงานประดิษฐ์นี้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์แผ่นไฮโดรเจลที่มีลักษณะแห้งและเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเมื่อสัมผัสน้ำสำหรับการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนเพื่อนำไปปลูกต่อให้เจริญในดินนี้ ได้ถูกนำไปทดสอบประยุกต์ใช้กับเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการโอนถ่ายต้นกล้าข้าวลงดินเพื่อให้เจริญจนออกรวง เมล็ดข้าวจะถูกเพาะลงในแผ่นไฮโดรเจล จากนั้นจะนำไปฉายลำอิเล็กตรอนพร้อมกันเพื่อเหนี่ยวนำการเชื่อมขวางทางเคมีและกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวให้เป็นต้นกล้า แผ่นไฮโดรเจลเหมาะสมต่อการย้ายไปปลูกต่อในดิน ซึ่งเมื่อย้ายต้นกล้าข้าวบนแผ่นไฮโดรเจลลงสู่ดินแล้ว รากของต้นกล้าสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะกับดินได้เป็นอย่างดี และต้นกล้ายังคงสามารถเจริญต่อไปเป็นต้นข้าวจนกระทั่งออกรวงได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 5918
โทรศัพท์มือถือ 061-412- 2836
Email watinc@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน"