อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบรวดเร็ว
นักวิจัย  
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101001079 เรื่อง อุปกรณ์วัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง ยื่นคำขอวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในยุคปัจจุบันน้ำยางพาราได้กลายมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆหลายด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ งานวิศวกรรม ตลอดจนไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย กาวน้ำยาง ท่อยาง ยางรถยนต์ เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวหันมาทำการขายน้ำยางสดกันมากขึ้น ในกระบวนการซื้อขายน้ำยาง ราคาของน้ำยางสดจะขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง ซึ่งสามารถทำการวัดด้วยวิธีมาตรฐานในลักษณะของเคมีวิเคราะห์ (ASTM D 1076-80 หรือ ISO 126-1972) ซึ่งไม่สามารถนำน้ำยางกลับมาใช้ซ้ำได้ เครื่องมือมีราคาแพง และใช้เวลาในการวัดนานถึง 16 ชั่วโมง จึงมีวิธีวัดทางอ้อมโดยการวัดค่าความถ่วงจำเพาะของยางตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือเมโทรแลค (Metrolac) ซึ่งมีขั้นตอนมากจะเกิดความคลาดเคลื่อนมากจากการอ่านสเกลในทางปฏิบัติ
ดังนั้น การมีเครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูก และไม่ทำลายผลผลิตได้ จึงมีความจำเป็นและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งเครื่องมือวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบของสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101001079 เป็นผลต่อเนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาการวัดด้วยวิธีการวัดค่าการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟ ซึ่งมีศักยภาพสูงที่จะทำการพัฒนาต่อเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและให้มีราคาถูกลงได้อีก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราได้อย่างยั่งยืน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและดิบโดยใช้การตรวจสอบทางอ้อมคือการตรวจสอบด้วยการสะท้อนของคลื่นความถี่ไมโครเวฟเพื่อให้ได้ค่า %DRC ของน้ำยางพาราใช้วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดโดยใช้เวลาเพียง 1-2 นาที จากเดิมที่ทดสอบด้วยวิธีทางเคมีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันเวลาในการทดสอบนานประมาณ 16 ชั่วโมง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและสูญเสียเนื้อยางและอุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งยังมีราคาสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321,09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบรวดเร็ว"