เทคโนโลยีวัสดุปูเคลือบสระน้ำจากยางธรรมชาติ
นักวิจัย  
รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม” เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดินหรือสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน้ำได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้ำในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ ทำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสียและกักเก็บนำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบ้านเรือนทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรผสมของผลิตภัณฑ์เคลือบสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม ที่สามารถป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดินเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน้ำได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้ำในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบ้านเรือนทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321
โทรศัพท์มือถือ 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีวัสดุปูเคลือบสระน้ำจากยางธรรมชาติ"