อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ
นักวิจัย  
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301001466 เรื่อง อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม ยื่นคำขอวันที่ 15 มีนาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์มสดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่, ผงซักฟอก, เนยเทียม เป็นต้น รวมถึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น ไบโอดีเซล ส่งผลให้ทะลายปาล์มน้ำมันสด เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันกระบวนการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันมีการอ้างอิงราคาตามน้ำหนักของผลผลิตและมีการประเมินคุณภาพของผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยสายตามนุษย์ ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากอาการเหนื่อยล้ารวมถึงมาตรฐานของผู้ประเมินแต่ละคนไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากปริมาณผลผลิตที่ได้ในอดีต เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการดังนั้นการมีเครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มได้ จึงมีความจำเป็นและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มนี้ ใช้หลักการประมวลผลสัญญาณภาพโดยใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลักห้าส่วน คือ ส่วนรับภาพถ่ายของผลปาล์มสำหรับถ่ายภาพผลปาล์ม, ส่วนวงจรควบคุมแหล่งกำเนิดแสง สำหรับควบคุมสภาวะแสงในการวัด, ส่วนแสดงผลและรับคำสั่งการทำงาน, ส่วนประมวลผลสำหรับประมวลผลการวัด และส่วนภาคจ่ายไฟ ซึ่งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มที่มีราคา สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มมีความสามารถให้ผลการวัดได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ"