ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401006891 ยื่นคำขอวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ซีเมนต์เชื่อมกระดูกแบบฉีดได้มีการใช้งานในส่วนที่ใช้เชื่อมหรือรองรับในการส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างวัสดุฝังใน (Implant) เช่น ข้อเข่าเทียมหรือสะโพกเทียมกับกระดูกของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในส่วนที่ซ่อมแซมและทดแทนกระดูกที่ได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่เกี่ยวกับกระดูกด้วย ซีเมนต์เชื่อมกระดูกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นชนิดพอลิเมอร์ (polymethylmethacrylate, PMMA) ที่พบว่ายังมีข้อเสียหลายประการ เช่น ขณะเซตตัวจะมีความร้อนเกิดขึ้น และอาจส่งผลให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยรอบถูกทำลาย ทำให้เกิดการหลวมหรือเกิดการสลายตัวของโมโนเมอร์ที่อาจเป็นพิษได้ สำหรับส่วนผสมของซีเมนต์เชื่อมกระดูกใหม่นี้สามารถควบคุมการฉีดผ่านเข็มฉีดยา และมีสมบัติด้านต่างๆ ที่แพทย์ต้องการ เมื่อเซตตัวจะได้วัฎภาคที่สามารถควบคุมการสลายตัวได้ในร่างกายและเกิดการสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทดแทนกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกที่มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ เป็นซีเมนต์กระดูกที่มีส่วนผสมในการให้เกิดปฏิกิริยาในการเซตตัว และได้องค์ประกอบที่สามารถสลายตัวได้ในร่างกาย และช่วยส่งเสริมการเกาะของเซลล์กระดูกในการเร่งการเกิดของกระดูกใหม่ได้ โดยการสลายตัวจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และให้รูพรุนที่เป็นโครงร่าง (scaffold) ในการให้เซลล์กระดูก เลือดและของเหลวในร่างกายเข้าไปภายใน และสามารถเกิดเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตเข้ามาแทนที่ได้ โดยสารที่สลายตัวไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ส่วนผสมประกอบด้วยส่วนเสริมแรงคือเส้นใยพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradation) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเพียงพอในขณะที่เนื้อซีเมนต์บางส่วนสลายตัวไป ซีเมนต์กระดูกนี้เป็นต้นแบบที่ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity) การเจริญเติบโตและการเกาะของเซลล์กระดูก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 278 8243 (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
Email wanvisa@trf.or.th, worawanninee@trf.or.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก"