พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง
นักวิจัย  
ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
ดร.เกศินี เหมวิเชียร
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201005033 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของโลก เนื่องจากมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และปัจจัยที่สำคัญในการทำการเกษตรกรรมคือ น้ำ เนื่องจากโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศมากขึ้น เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงได้ผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มีความสามารถดูดซับน้ำและกักเก็บน้ำ สามารถนำมาใช้ผสมดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุ้มน้ำของดินในแปลงปลูกพืชที่มีพื้นที่แห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคารบ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น้ำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง (Superwater absorbent polymer, SWA) ที่ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง สามารถดูดซับน้ำและเก็บน้ำได้ในปริมาณ 150 เท่าของน้ำหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหมาะแก่การนำมาใช้งานในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร หรือผสมกับดินหรือทรายเพื่อการเพาะปลูกพืชในกิจกรรมการการเกษตรต่าง ๆ ตามผู้ใช้ต้องการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 5918
โทรศัพท์มือถือ 085-487-4009
Email mongkold@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง"