ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
นักวิจัย  
ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9006 เรื่อง ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปก๊าซแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชสามารถสร้างเอทิลีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลไม้ใกล้สุก ดังนั้นถ้ายับยั้งเอทิลีนได้จะสามรถชะลอการสุกของผักและผลไม้ได้ ปัจจุบันการยับยั้งการทำงานของเอทิลีนสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมที่สุด คือการใช้สารเคมีในการยับยั้งการทำงานของเอทิลีน ซึ่งสาร 1-เมทิวไซโคลโพรเพน หรือ 1-เอ็มซีพี (1-methylcyclopropene, 1-MCP) เป็นสารเคมีที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา การวางจำหน่ายของผลิตผลสด โดยการทำให้ก๊าซ 1-เอ็มซีพี มาอยู่ในรูปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี ที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและ/หรือนาโนเมตร กระจายตัวอยู่และ/หรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ และนำผลิตผลสดมาทำการจุ่มหรือฉีดพ่นด้วยน้ำที่มีฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี กระจายและละลายอยู่ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แทนวิธีการดั้งเดิมที่ใช้วิธีการรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
Email kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด"