ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”
นักวิจัย  
นายสมบัติ รักประทานพร
นางสาวมัลลิกา กำภูศิริ
นางสาวอรวรรณ หิมานันโต
นางสาวอรประไพ คชนันทน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10414 เรื่อง แผ่นแถบสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื้อได้พร้อมกันในคราวเดียว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกและสามารถตรวจโรคหลายๆ ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูก เพื่อหาวิธีการจัดการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อใช้สำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac)
ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโพทีไวรัส เชื้อ WMV-2 และ เชื้อ Aac โดยจะไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกันเอง และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอในการตรวจเชื้อในตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูก มีความถูกต้องแม่นยำ ง่าย และสะดวกในการใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้และราคาถูก

จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืช 3 เชื้อ ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip) โดยมีความจำเพาะเจาะจง ความไว และถูกต้องแม่นยำ
2. มีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
3. สามารถพกพาไปทดสอบในแปลงปลูกได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”"