น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า3 (NANO Rubber tree care-3)
นักวิจัย  
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000357 เรื่อง สารผสมวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับป้องกันเชื้อราและฟื้นฟูสภาพแผลของเปลือกไม้ ยื่นคำขอวันที่ 19 มีนาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 22 ล้านไร่ ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไทยก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และเพิ่มผลผลิต ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธ์ยางให้เหมาะสม การจัดการสวนยาง การจัดการโรคและศัตรูยาง หนึ่งในปัญหาที่พบเป็นประจำของเกษตรกรสวนยาง คือ หน้ายางพาราตาย เป็นเชื้อรา ยางตายนึ่ง ทีมวิจัยจึงได้ค้นคว้าวิจัย แลพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า3 (NANO Rubber tree care-3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันการเกิดเชื้อรา และรักษาเนื้อยางของต้นยางพารา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาสูตรน้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถใช้ได้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า3 (NANO Rubber tree care-3)"