ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System)
นักวิจัย  
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย (RFE) หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง (WISRU), เนคเทค, สวทช
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000646 เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า” ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2553
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201003308 เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า” ยื่นคำขอวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถควบคุม เปิด-ปิดการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งยังคงกินไฟฟ้าในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนบายอยู่ ซึ่งหากรวมการใช้ไฟพร้อมกันในปริมาณมากๆ ก็เกิดความสูญเสียไฟฟ้าไปโดยสูญเปล่าเป็นจำนวนมากต่อปี ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System) จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไฟในโหมดสแตนบายต่ำมาก คิดเป็นปริมาณน้อยกว่าเกือบ 10 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเดินไปกดปุ่มเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะใช้พลังงานต่ำมากในขณะที่ระบบอยู่ในโหมดสแตนบาย เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะใช้พลังงานที่ส่งมาจากรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมวงจรสวิทช์ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรีโมทคอนโทรลอาจมีการหน่วงเวลาไว้เพื่อรอให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะส่งสัญญาณคำสั่งออกไป ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้าสู่โหมดการทำงานปกติ และเมื่อผู้ใช้สั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาคควบคุมจะตัดแหล่งจ่ายไฟและเข้าสู่โหมดสแตนบายโดยใช้พลังงานต่ำมากขณะรอรับคำสั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากรีโหมดคอนโทรล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
Email business@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System)"