เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12659 เรื่อง เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การบำบัดน้ำเสียเป็นการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุด โดยเหลือปริมาณที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดน้ำเสียอาจแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ การบำบัดน้ำเสียทางเคมี การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และการบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ได้แก่ การใช้ตะแกรง การบดตัด การกำจัดตะกอนหนัก การกำจัดน้ำมันและไขมัน การตกตะกอน การทำให้ตะกอนลอย และ การกรอง การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพนี้เป็นวิธีการที่จำเป็นในกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียขั้นตอนอื่นต่อไป การบำบัดน้ำเสียทางเคมีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียโดยอาศัยความรู้และวิทยาการทางเคมี การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยวิทยาการทางชีวภาพ โดยเฉพาะสารจำพวกคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารและแหล่งพลังงานของจุรินทรีย์บางชนิด ซึ่งจะทำให้ระดับความสกปรกของน้ำลดลง ส่วนการบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียแนวใหม่ที่เหมาะสำหรับกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือจุรินทรีย์ช่วยกระบวนการ
การบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าอาศัยหลักการการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำดังกล่าวจะทำให้อิออนไนท์ของสารเกิดการแยกตัวขององค์ประกอบทางเคมี เกิดการรวมตัวกันของสารแขวนลอย และตกตะกอนในที่สุด จึงนิยมเรียกว่า การบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ซึ่งนอกจากสามารถปรับคุณภาพน้ำทิ้งและชุมชนให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว ยังสามารถกำจัดโลหะหนัก ของแข็งแขวนลอย อนุภาคคอลลอยด์ขนาดเล็ก น้ำมันและไขมัน สารละลายอิมัลชัน และ สารอินทรีย์เชิงซ้อนได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การบำบัดน้ำเสียนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับการบำบัดน้ำเสียสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฯ โดยเฉพาะแหล่งน้ำหรือบริเวณที่มีสิ่งปนเปื้อนและสารแขวนลอยสูง ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมก๊าซออกซิเจนด้วยกังหันบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้หรืออุปกรณ์บำบัดน้ำอาจมีคราบสารเกาะได้ง่ายซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำลดลงและมีอายุการใช้งานสั้น
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ในครั้งนี้ โดยการประดิษฐ์นี้ มุ่งประดิษฐ์ “เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ คือ การบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าที่ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่และใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากแสงอาทิตย์ ด้วยลักษณะดังกล่าวทำให้เครื่องบำบัดน้ำเสียตามการประดิษฐ์นี้สามารถใช้บำบัดน้ำเสียสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบริเวณที่ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ชุดกำเนิดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้า โดยชุดกำเนิดไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับชุดปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ชุดกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดและให้ชุดจัดเก็บไฟฟ้าสามารถจัดเก็บไฟฟ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการ ไฟฟ้าที่แปลงได้จะถูกป้อนให้กับขั้วไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สร้างปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่สามารถทำให้สารปนเปื้อนในน้ำเสียรวมตัวกันและตกตะกอน โดยชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูกยึดบนโครงฐานที่สามารถลอยบนผิวน้ำได้อย่างปลอดภัย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043-754192
โทรศัพท์มือถือ 095-6590642
Email msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"