วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์
นักวิจัย  
นายศศิน เทียนดี นายจเร เลิศสุดวิชัย และนางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
นางจันทร์จิรา สินทนะโยธิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701000542 เรื่อง วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์ ยื่นคำขอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากการอ่านและทำความเข้าใจเอกสารอักษรเบรลล์ยากต่อการเข้าใจของบุคคลปกติทั่วไป การก้าวข้ามผ่านการสื่อสารที่จำกัดในเรื่องดังกล่าวสามารถทำได้โดยอาศัยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนตาบอดหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น
คนตาบอดหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็นจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “สเลทและสไตลัส” สำหรับทำการสร้างเอกสารอักษรเบรลล์ ในปัจจุบันเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและใช้ทรัพยากรกระดาษให้คุ้มค่า ทำให้มีปริมาณเอกสารอักษรเบรลล์ที่ถูกผลิตด้วยกระดาษใช้ซ้ำได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
“วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์” ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้ มีประโยชน์และโดดเด่นในการคัดแยกและระบุตำแหน่งของจุดรอยนูนของอักษรเบรลล์ที่ผลิตบนกระดาษที่ใช้ซ้ำได้ (Reusable Paper) ซึ่งจุดรอยนูนจะผสมปะปนอยู่กับตัวอักษรปกติบนกระดาษดังกล่าว รวมทั้งยังสามารถใช้ได้กับกระดาษขาวเรียบ (Plain Paper) ด้วยเช่นกัน วิธีการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ คือ คนตาบอดหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่สนับสนุนและส่งเสริมคนพิการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์ จะนำเข้าเอกสารอักษรเบรลล์ด้วยเครื่องสแกนภาพทั่วไป จากนั้นนำข้อมูลภาพเอกสารอักษรเบรลล์เหล่านี้มาคำนวณโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดรอยนูนของอักษรเบรลล์ที่ปรากฎอยู่บนกระดาษที่ใช้ซ้ำได้และ/หรือกระดาษขาวเรียบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายศศิน เทียนดี
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 085-194-6767
Email faassst@ku.ac.th, sasin.tiendee@gmail.com
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์"