การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
นักวิจัย  
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 353113 เรื่อง โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์น้ำบนโทรศัพท์มือถือ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องทราบสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ำ และราคาอย่างเป็นปัจจุบัน จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลและจำเป็นจะต้องมีการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำภายในบ่อหรือกระชัง เพื่อจะได้จัดการโดยเฉพาะอาหารและน้ำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาของผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในปัจจุบันคือไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่ต้องการกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ และการทราบอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล วิธีที่ปฏิบัติคือ การใช้แหหรือสวิงสุ่มจับสัตว์น้ำขึ้นมาจำนวนหนึ่ง แล้วทำการวัดความยาวและชั่งน้ำหนัก ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียคือ สัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาอาจจะเกิดการบอบช้ำหรือตายได้ ขณะที่สัตว์น้ำที่อยู่ในบ่อหรือกระชังก็จะถูกรบกวน เกิดความเครียดและหยุดการกินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและจะกระทบต่อผลผลิตในที่สุด อีกทั้งวิธีการนี้ยังใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาการทำงานนาน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ที่สามารถแสดงสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ำ และราคาอย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อมูลด้านการจัดการการเลี้ยงปลานิล ซึ่งประกอบด้วยการวัดความยาวและประเมินน้ำหนัก การจัดการด้านอาหาร ประสิทธิภาพการเลี้ยง โรคและการป้องกันรักษา คุณภาพน้ำ รวมถึงการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0” เป็นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถนำมาใช้ในการเลี้ยงปลานิลได้ และสามารถพัฒนาไปสู่การใช้กับการเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่นต่อไปได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี
โทรศัพท์ 02 579 2924
โทรศัพท์มือถือ 08 699 5458
Email ffiswrt@ku.ac.th
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์"