กระบวนการแปรรูปผลไม้ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
นักวิจัย  
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการแปรรูปแบบครบวงจรและการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901005165 เรื่อง กระบวนการแปรรูปมะม่วงผงอบแห้งแบบแช่แข็งครบวงจร ยื่นคำขอวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลไม้ของไทยนั้น มีรสชาติอร่อยและให้คุณค่าของสารอาหารและวิตามินเกลือแร่ที่สำคัญมากมาย อีกทั้งยังมีสรรพคุณในการรักษาโรค และยังสามารถสกัดมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้อีกด้วย นอกจากส่วนของเนื้อที่ให้สารอาหารวิตามินเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังพบว่า เปลือกของผลไม้บางชนิด เช่น เปลือกมะม่วง เปลือกมังคุด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งกระบวนการแปรรูปผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งให้เป็นผงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดนั้น จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ได้ครบทุกส่วนโดยไม่มีส่วนที่ต้องทิ้งให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของมังคุด มะนาว มะกรูดและมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทย ที่ล้นตลาดในฤดูกาลอันจะก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยได้อีกทางหนึ่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการแปรรูปผลไม้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ได้ครบทุกส่วนโดยไม่มีส่วนที่ต้องทิ้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
โทรศัพท์ 0-2470-9626
Email amornrat.wat@kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระบวนการแปรรูปผลไม้ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด"