บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701001687 เรื่อง บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม ยื่นคำขอวันที่ 23 มีนาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
คอนกรีตมวลเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของคอนกรีตมวลเบาคือ มีราคาสูง และรับกำลังอัดและกำลังดัดได้ไม่มาก อีกทั้งการเผาวัตถุดิบเพื่อผลิตปูนซีเมนต์มักจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาได้พยายามพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้วัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ดินเบา กากดินขาว เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย เถ้าลอย และ ตะกรันอลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งการนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาใช้จะมีประโยชน์ 2 ทาง คือ ประโยชน์ทางตรง คือ การปรับปรุงสมบัติของซีเมนต์และคอนกรีตให้ดีขึ้น ประโยชน์ทางอ้อม คือ เป็นการนำของเสีย (waste) มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และในปัจจุบันได้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมียางสังเคราะห์เป็นคู่แข่งการตลาดที่สำคัญ ทำให้บางช่วงราคายางพาราประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจำนวนมากได้คิดค้นสรรหาวิธีการใหม่ๆที่จะส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีของยางพาราให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่มาของการผลิตบล็อกซีเมนต์มวลเบาโดยนำวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและจะเพิ่มสมบัติในการลดการแตกร้าวโดยใช้น้ำยางพาราเป็นสารผสมเพิ่มซึ่งจะเป็นบล็อกซีเมนต์มวลเบาทางเลือกใหม่สำหรับใช้ทำบล็อกก่อผนัง บล็อกปูนพื้น บล็อกปูถนน บล็อกทางเดิน และบล็อกประดับ เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรม ถูกประดิษฐ์จากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยมีการทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม ทั้งนี้บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้น้ำยางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะและพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างที่ไม่รับน้ำหนัก เช่น บล็อกก่อผนัง บล็อกปูนพื้น บล็อกปูถนน บล็อกทางเดิน และบล็อกประดับ อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 089-8542296
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม"