บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานนำแสงสำหรับงานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701000710 เรื่อง บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานนำแสงสำหรังานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต ยื่นคำขอวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการคิดค้นและใช้งานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ยุคสมัยอียิปต์โบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุต้นทุนต่ำ มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี และใช้งานง่าย บ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะขนาดเล็กใหญ่ไปจนถึงอาคารสูง สาธารณูปโภค สะพาน ท่อส่งน้ำหรือถนน ส่วนมากล้วนสร้างขึ้นมาจากคอนกรีต หลายๆ คนไม่สนใจหรือมองข้ามคอนกรีตไป โดยคิดว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลานานและคงจะไม่มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ หรือทั้งนี้เป็นเพราะว่าสิ่งอื่นๆ รอบตัวน่าสนใจมากกว่า แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าคอนกรีตเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการของโลกนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญหลายแห่ง ปัจจุบันเศรษฐกิจและวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและเติบโตค่อนข้างเร็ว ทำให้มีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างขึ้นด้วย อาทิเช่น อาคารบ้านเรือน ตึกสูงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เป็นต้น ขณะที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมทำให้มีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการก่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญเนื่องใช้เป็นโครงสร้างหลักของงานก่อสร้าง
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาและวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สำหรับงานโครงสร้างเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้คอนกรีตเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานลงและลดการเกิดมลภาวะได้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก คอนกรีตนำแสงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและถูกพัฒนาให้เป็นวัสดุใหม่อย่างต่อเนื่อง สำหรับวัสดุก่อสร้างที่มีความสว่างที่สุด อีกทั้งให้มีฟังก์ชันหลากหลายและถูกปฏิวัติให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้แสงสว่างภายในอาคารตอนกลางวันได้ และเป็นนัตวกรรมวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานนำแสงสำหรับงานโครงสร้างถูกประดิษฐ์จากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งทดแทนด้วยวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรบางส่วน และเพิ่มสมบัติการนำแสงด้วยเส้นใยแก้วนำแสง โดยขึ้นรูปส่วนผสมในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ลงในแม่พิมพ์ที่ได้กำหนดทิศทางการนำแสงไว้ และสามารถเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน ทั้งนี้บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานนำแสงสำหรับงานโครงสร้างใช้เป็นวัสดุสำหรับงานโครงสร้างทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 089-8542296
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานนำแสงสำหรับงานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต"