ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ , นายอภัย ชาภิรมย์
สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001086 เรื่อง เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001087 เรื่อง เครื่องกำเนิดฟองชนิดปั้มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาในการก่อสร้าง เกี่ยวกับค่าแรงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและขาดแคลนแรงงาน ในส่วนงานด้านผนังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในด้านการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากเป็นขบวนการใช้เวลาในการทำงานมากที่สุด และผู้บริโภคให้ความใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงมองเห็นช่องทางและโอกาสในธุรกิจด้านผนัง พร้อมได้ศึกษามูลค่าของตลาดในประเทศที่มีการขยายตัวเกี่ยวกับการตอบรับของผู้บริโภคของอิฐมวลเบาเป็นจำนวนมาก จึงได้ค้นคว้า หาความรู้ซึ่งในโครงการ เน้นการพัฒนาชุดผลิตคอนกรีตมวลเบา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับน้ำยาสร้างฟองโฟม โดยอ้างอิงการผลิตตามมาตรฐาน American Concrete Institute (ACI ) มาตรฐานการทดสอบ American Society for Testing and Materials (ASTM) และคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากการพัฒนางานวิจัยด้านคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับงานวิจัยจากห้องเรียน สู่บุคคลภายนอกอย่างจริงจัง ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า องค์ความรู้ ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการวิจัยมากว่า 10 ปี นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การตลาด อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาหาเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณสมบัติในเชิงลึก ระดับ Microstructure เพื่อต้องการนำข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมาหา วิธีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิต เครื่องมือในการผลิต และน้ำยาสร้างฟองโฟม ให้สอดคล้องกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224062 ต่อ 4825
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน"