การพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อฝึกการทำหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอด จากยางธรรมชาติ Advanced Intercostals drainage model for medical training from natural rubber
นักวิจัย  
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาราคายางตกต่ำส่งผลให้รายได้ของเกษตรชาวสวนยางลดลงเป็นอันมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาราคายางของประเทศ คือการกระตุ้นปริมาณการใช้งานในประเทศมากขึ้น
การนำยางธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตชุดอุปกรณ์สื่อการสอนในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้แก่ นิสิตและนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้เกิดความถูกต้องและชำนาญก่อนไปทำการรักษาจริง มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะยางธรรมชาติ มีสมบัติที่ยืดหยุ่น อ่อนนุ่ม ใกล้เคียงกับผิวสัมผัสของผิวหนังมนุษย์ สามารถขึ้นรูปให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ โดยเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดี สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างๆได้หลากหลาย ทดแทนการสั่งซื้อหุ่นจำลองจากไฟเบอร์กลาสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
หุ่นจำลองจากยางธรรมชาติที่ทำจากน้ำยางดิบธรรมชาติ ผสมส่วนผสมจนเป็นน้ำยางคอมปาวด์ และขึ้นรูปพร้อมบรรจุถังน้ำทดแทนของเหลวในช่องปอด ทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนการทำหัตถการฉีดยา รวมถึงการติดตั้งระบบการเตือนด้วยเสียงเมื่อทำหัตถการผิดตำแหน่ง มีการติดตั้งระบบการตรวจจับท่อระบายของเหลวจากเยื่อหุ้มปอด เมื่อทำหัตถการและสอดท่อเข้าช่องปอด ระบบการไหลเวียนของสารน้ำในช่องปอดจะทำงาน พร้อมระบบเตือนด้วยไฟเตือน สำหรับใช้ในการฝึกทำหัตถการ โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานจากบุคลากรทางการแพทย์ในระดับสูงกว่าการใช้งานของหุ่นไฟเบอร์กลาสในทุกๆ ด้าน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ
โทรศัพท์ 037395085 ต่อ 60703
โทรศัพท์มือถือ 081-911-3312
Email jeed9000@yahoo.co.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อฝึกการทำหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอด จากยางธรรมชาติ Advanced Intercostals drainage model for medical training from natural rubber"