ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี Mosquito repellent Nanoemulsion Spray
นักวิจัย  
ดร. สุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501000290 ยื่นคำขอวันที่ 22 มกราคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันยุงซึ่งส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสารเหล่า นั้นมีฤทธิ์ในการไล่ยุงท่ีดีแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อด้อยในเรื่องของผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น สารธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ และได้มีการพัฒนาการป้องกันการระเหยและ คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technology)
ที่ผ่านมีการแก้ปัญหาเรื่องความใสของนาโนอิมัลชั่นโดยปรับที่กระบวนการและลำดับขั้นของการเตรียม อีกทั้งในเรื่องขององค์ประกอบ เช่น การเตรียมอิมัลชั่นรูปแบบใสด้วยการควบคุมอุณภูมิเพื่อให้เกิดการกลับ วัฏภาคของระบบ (Phase inversion) ซึ่งในระบบนี้จะต้องมีการใช้อุณภูมิที่ค่อนข้างสูงถือเป็นข้อจำกัดหนึ่ง สำหรับการเตรียมอิมัลชั่นที่มีองค์ประกอบของสารท่ีไวต่อความร้อนซึ่งอาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างได้ ท้ังต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมนานอิมัลชั่นที่ได้มีความคงตัวต่ำนอกจากนั้นกระบวนการเตรียมด้วยการกลับวัฏภาคน้ันจะทำให้ได้อิมัลชั่นท่ีมีขนาดของอนุภาคท่ีค่อนข้างใหญ่ในระดับไมโครเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดอนุภาคให้เล็กลงในระดับนาโนเมตรก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องลดขนาดอนภุาคด้วยความเร็วสูง (High speed) หรือแรงดันสูง (High pressure) ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการเตรียมอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนานาโนอิมัลชั่นท่ีมี ฤทธิ์ไล่ยุงท่ีมีความใสและไม่ใช้เครื่องอัดแรงดันสูง เพื่อให้ได้นาโนอิมัลชั่นที่มีฤทธ์ิไล่ยุงมีความคงตัวที่ดีจึงมีความสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุงเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภ ายใต้ การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ใน รูปแบบนาโนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภาคอิมัลชชั่ในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ำมันสารออกฤทธ์ิและกลิ่นได้ นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email sarocha.phengsri@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิ์เทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี Mosquito repellent Nanoemulsion Spray"