ห้องอบข้าวแต๋นระบบลมร้อนประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา และคณะวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องอบแห้งที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอบข้าวแต๋น ส่วนใหญ่ใช้การอบด้วยไอเสียร้อนในเตาอบที่มีชั้นกระบะบรรจุข้าวแต๋น ซึ่งการใช้ไอเสียร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซหุงต้มผสมอากาศผ่านไปยังข้าวแต๋นโดยตรงและมีการกระจายก๊าซร้อนอย่างไม่เป็นแบบแผนนั้น ซึ่งควบคุมกระบวนการได้ยากส่งผลให้เกิดการแตกของผิวเม็ดข้าวและเสียหายต่อผลผลิต ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด นอกจากนั้นการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนมีราคาสูง และมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการแปรรูปข้าวแต๋นสูงมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
โทรศัพท์มือถือ 065-8633419
Email p.pintana@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ห้องอบข้าวแต๋นระบบลมร้อนประสิทธิภาพสูง"