เครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
นักวิจัย  
นายธีระวัฒน์ บริบูรณ์
นายวิรศักดิ์ กุมารสิทธิ์
นายธีรศักดิ์ พลขุนทด

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ประชากรต้องเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่พักอาศัยหรือโรงงานสถานประกอบการ ต่างก็รับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น จึงได้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจากเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศมาสร้างกังหันลมขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ทางนักประดิษฐ์จึงได้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ โดยออกแบบโครงสร้างให้สะดวกต่อการใช้งาน ติดตั้งได้ง่าย ให้ลมระบายความร้อนผ่านใบพัดเพื่อสร้างพลังงานจัดเก็บในแบตเตอรี่ แล้วใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับปั๊มน้ำในการสร้างหมอกน้ำไประบายความร้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์และลดค่าใช้จ่ายลงได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์วิชญุตร์ ทิมาบุตร
โทรศัพท์ 027447356 ต่อ 246
โทรศัพท์มือถือ 0866669530
Email witchayut@southeast.ac.th
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ"