มิเตอร์น้ำแบบดิจิทัล
นักวิจัย  
นาย ศรายุธร์ บุญเกิด
นาย วสันต์ สายทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตเพื่ออุปโภค บริโภค ทั้งมนุษย์ พืช สัตว์และงานทางด้านอุตสาหกรรม โดยในงานด้านอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นหลักในการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบการค่าน้ำประปา ซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถรับรู้ปริมาณการใช้น้ำหรือความจำเป็นต้องใช้ได้นั้นอาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันควร
จากเหตุข้างต้นนี้ทางผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดริเริ่มทำ เครื่องตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเสียน้ำไปโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลการวัดเกณฑ์ของปริมาณน้ำและคำนวณค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากแนวความคิดเหล่านี้จึงนำไปรวมกับการสร้างควบคุมระดับน้ำให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ระบบคำนวณค่าน้ำประปาแบบดิจิทัลโดยแสดงผ่านจอ LCD โดยหลักการทำงานคือจะติดตั้งตัว Water Flow Sensor ไว้ ที่ทางเข้าตำแหน่งของท่อที่เราทำการวัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
โทรศัพท์ 027447356 ต่อ 246
โทรศัพท์มือถือ 0839461514
Email songpon@southeast.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "มิเตอร์น้ำแบบดิจิทัล"