เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
นักวิจัย  
ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติมีความสําคัญอย่างยิ่งในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ สิ่งสําคัญของระบบคือเครื่องตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมที่สามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกลที่สนใจผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์, แสดงผลข้อมูล, และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม​
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องตรวจวัดและเฝ้่าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมเบื้องต้นได้ เช่น ระดับน้ำ, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บยังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมอื่นๆ ต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจิรพร อัฐมาลา
โทรศัพท์ 053-226264
Email jiraporn@nstda.or.th
สวทช.ภาคเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก"