ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา (expanded clay) คือวัสดุสำหรับปลูกพืชในกระถางต้นไม้และใช้สำหรับปิดหน้ากระถางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงามและนอกจากนั้นยังช่วยเก็บรักษาความชื้นในกระถางต้นไม้ เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกที่ทำมาจากการเผาเม็ดดินเหนียวที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียล มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุจึงไม่ทำปฏิกริยากับกับธาตุอาหาร มีความพรุนดีเพื่อสามารถอุ้มน้ำได้ดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-16มิลลิเมตร ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีโครงสร้างคงทนแข็งแรง สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคและได้ง่าย มีอายุการใช้งานที่นาน สามารถเพิ่มธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุลงไปในเม็ดดิน และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และยังไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงอีกด้วย (มนทิรา,2555) ปัญหาของเม็ดดินเผาที่มีการใช้งานในปัจจุบันคือมีน้ำหนักสูง มีความพรุนตัวน้อย และอุณหภูมิในการเผาให้มีความพรุนตัวค่อนข้างจะสูง นอกจากนี้ในเม็ดดินเผายังขาดอินทรีย์สารที่มีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อุณหภูมิเผาสูงทำให้อินทรีย์สารเกิดการสลายตัวออกไป ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาที่มีความพรุนตัวสูง มีอินทรียวัตถุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และอุณหภูมิในการเผาที่ไม่สูงมากหนัก โดยใช้ดินเหนียวผสมกับกากตะกอนที่เหลือจากการผลิตน้ำประปาที่มีอินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบหลัก และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยได้แก่ แกลบ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบ และเผาที่อุณหภูมิประมาณ 900- 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาให้มีความเบาและพรุนตัวสูง ยังเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เม็ดดินเผาที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความเบา พรุนตัวสูง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้แก่ แกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย เถ้าชานอ้อย ซึ่งเม็ดดินเผาเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกพืชในกระถางต้นไม้ หรือวัสดุคลุมดินสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ทั่วไป และยังใช้เป็นวัสดุตกแต่งกระถางต้นไม้ในบ้านเรือนให้มีความสวยงามได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเป็นเม็ดดินเผาที่มีความเบาและมีความพรุนตัวสูงจึงทำให้อากาศมีการถ่ายเทได้ดี และยังกักเก็บน้ำและธาตุอาหารไว้สำหรับพืชได้ดี จึงส่งผลให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
โทรศัพท์มือถือ 081-3350831
Email sutas_jan@dusit.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"