โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant)
นักวิจัย  
รศ. ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1401006119 เรื่อง ระบบให้ความร้อนกับวัสดุทางการเกษตรด้วยคลื่นถี่วิทยุ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
คณะนักวิจัยไทยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยี UTD RF ที่มีผลการทดสอบว่าสามารถกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ ปัจจุบันใช้วิธีการป้องกันและกำจัด โดยการรมด้วยสารเคมีในการกำจัดแมลง แต่ไม่สามารถกำจัดไข่แมลงที่ปนเปื้อนได้ และอาจะเกิดการตกค้างของสารเคมีอีกด้วย การใช้เทคโนโลยี UTD RF จึงเป็นทางเลือกในการกำจัดแมลงและไข่ของแมลงตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากสารเคมีตลอดกระบวนการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การใช้คลื่นความถี่วิทยุทำให้เกิดความร้อนสูงในระยะเวลาอันสั้นในการกำจัดแมลงและไข่ของแมลงได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208
โทรศัพท์มือถือ -
Email Rf_pilotplant@step.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant)"