ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากอุตสาหกรรมอาหาร
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
อาจารย์อาภาพรรณ สัตยาวิบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา (expanded clay) คือวัสดุสำหรับปลูกพืชในกระถางต้นไม้และใช้สำหรับปิดหน้ากระถางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงามและนอกจากนั้นยังช่วยเก็บรักษาความชื้นในกระถางต้นไม้ เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกที่ทำมาจากการเผาเม็ดดินเหนียวที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียล มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุจึงไม่ทำปฏิกริยากับกับธาตุอาหาร มีความพรุนดีเพื่อสามารถอุ้มน้ำได้ดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-16มิลลิเมตร ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีโครงสร้างคงทนแข็งแรง สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคและได้ง่าย มีอายุการใช้งานที่นาน สามารถเพิ่มธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุลงไปในเม็ดดิน และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และยังไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง ปัญหาของเม็ดดินเผาที่มีการใช้งานในปัจจุบันคือมีน้ำหนักสูง มีความพรุนตัวน้อย และอุณหภูมิในการเผาให้มีความพรุนตัวค่อนข้างจะสูง นอกจากนี้ในเม็ดดินเผายังขาดอินทรีย์สารที่มีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อุณหภูมิเผาสูงทำให้อินทรีย์สารเกิดการสลายตัวออกไป ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาที่มีความพรุนตัวสูง มีอินทรียวัตถุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และอุณหภูมิในการเผาที่ไม่สูงมากหนัก โดยใช้ดินเหนียวผสมกับกากตะกอนที่เหลือจากการอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีอินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบหลัก และเผาที่อุณหภูมิประมาณ 200- 400 องศาเซลเซียส
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เม็ดดินเผาจากการใช้กากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา เป็นเม็ดดินเผาที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากส่วนผสมภายในซึ่งเป็นไส้ของเม็ดดินเผาเป็นอินทรียวัตถุได้แก่กากตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุที่เป็นปุ๋ยของพืชเป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ และเนื่องจากเผาที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้ภายในยังเหลือปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชอยู่ เมื่อนำมาเป็นวัสดุปลูกพืชในกระถางต้นไม้หรือพื้นที่อื่นๆ ในระหว่างการรดน้ำก็จะมีการสลายตัวของอินทรียวัตถุที่มีส่วนผสมเป็นธาตุอาหารของพืชออกมาเรื่อยๆ ทำให้พืชมีการเจิรญเติบโตได้ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
โทรศัพท์มือถือ 081-3350831
Email sutas_jan@dusit.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากอุตสาหกรรมอาหาร"