ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์
นักวิจัย  
ดร.สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์
นางสาววราศิรินทร์ สอนเล็ก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ฟาร์มเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่นิยมใช้ข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารสัตว์ ด้วยเหตุนี้อาหารสัตว์จึงมีองค์ประกอบของแมนแนนและกาแลคโตแมนแนนอยู่สูง ซึ่งแมนแนนนั้นทำให้เกิดความหนืดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ส่งผลให้ระบบย่อยของสัตว์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุอาหารอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์และลดประสิทธิภาพของอัตราแลกเนื้อ คณะนักวิจัยนำเอนไซม์แมนนาเนสจากเชื้อรา Aspergillus niger มาใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ส่งผลให้สัตว์แข็งแรงและเจริญเติบโตดี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ENZboost เป็นเอนไซม์แมนนาเนสจากเชื้อรา Aspergillus niger สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ของพลังงานในสูตรอาหารได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติมเอนไซม์ นอกจากนี้ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (manno-oligosaccharides) ที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรีไบโอติกสำหรับสัตว์ โดยมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ส่งผลให้สัตว์แข็งแรงและเจริญเติบโตดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 1357
Email ratchawan.tan@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์"