จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ
นักวิจัย  
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC ) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001534 เรื่อง ระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า ยื่นคำขอวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ TOPIC ได้วิจัยและพัฒนา จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ (CLOUD NOSE) เพื่อตอบโจทย์ สภาพอากาศประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นมีมลพิษปนเปื้อนอยู่มาก ทั้งอากาศที่ใช้หายใจภายนอกอาคาร (Outdoor Air Pollution) และภายในอาคาร (Indoor Air Pollution) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้สูญเสียค่าจ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก แหล่งของสารปนเปื้อนเหล่านี้มาจากการประกอบกิจกรรมต่างๆในสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในงานวิจัยนี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์รวมโดยใช้ เซนเซอร์อาร์เรย์ (Sensor sensitivity) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และคลาวด์คอมพิวติ้ง เข้าด้วยกันเพื่อทำการวัดมลพิษทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง บนพื้นฐานเวลาจริง (Real time) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างเป็นระบบเครือข่ายในการวัดวิเคราะห์กลิ่นของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ที่ต้องการวัดโดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบไปด้วยแก็สเซนเซอร์อาร์เรย์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดกลิ่น พร้อมกับติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความซื้นของสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากนั้นในระบบได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดทิศทางลมและความเร็วลม เพื่อวิเคราะห์ทิศทางแหล่งกำเนิดกลิ่นของมลพิษในพื้นที่ ที่ต้องการวัด โดยส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things จากนั้นใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเก็บข้อมูล ทำการวิเคราะห์ และแสดงผล
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบตรวจสอบคุณภาพกลิ่นในอากาศด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์อาร์เรย์ ใช้เทคโนโลยีแก็สเซ็นเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้า ร่วมกับระบบ Zigbee wireless network เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นฐานข้อมูล เมื่อเชื่อมต่อระบบ Local Network การเชื่อมต่อข้อมูลใช้ IOT service และสามารถทำงานบน Cloud service
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ"