วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
นักวิจัย  
ดร.สมนึก ศิริสุนทร และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0701003759 เรื่อง วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal Shock Resistance) ยื่นคำขอวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โดยปกติผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเนื้อดินสโตนแวร์ พอร์ซเลน และโบนไชน่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิที่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นภาชนะใส่อาหารทั่วไป แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการอบในเตาอบเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการใช้ภาชนะที่มีการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยความนิยมในการใช้งานเริ่มจากการใช้ภาชนะโลหะก่อน จากนั้นจึงมีความต้องการใช้ภาชนะเซรามิกเพิ่มมากขึ้นเพราะภาชนะที่ทำจากเซรามิกมีข้อดีที่ช่วยในการเก็บกักความร้อนได้เป็นเวลานานมากกว่าภาชนะที่ทำจากโลหะ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกยังสามารถตกแต่งด้วยลวดลายหรือสีที่ผิวด้านนอกของภาชนะได้ดีอีกด้วย ทำให้ตลาดของภาชนะเซรามิกที่ทนความร้อนได้สูงสำหรับการใช้งานในครัวเรือนมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้เป็นการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เนื้อดินที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตภาชนะที่สามารถใช้งานในเตาอบโดยสามารถทน Thermal Shock ได้สูงถึง 400 องศาเซลเซียส โดยดินที่ได้จะสามารถนำมาทำการขึ้นรูปและตกแต่งผิวโดยการเคลือบได้เหมือนผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน"